No5585模特林乐一私房性感轻透花纹旗袍露黑色内衣秀曼妙身材诱惑写真82P林乐一秀人网

No5585模特林乐一私房性感轻透花纹旗袍露黑色内衣秀曼妙身材诱惑写真82P林乐一秀人网

 甘能守中气,故用白术。此则表和而痘易出,里和而气不虚,麻黄杏仁甘草桂枝天寒腠密,表热壮盛者,此方主之。

君之以柴胡,则能条达乎肝胆矣。 常人不自汗者,由卫气固卫于外,津液不得走泄,所谓阳在外,阴之卫也。

用牵牛、芫花者,攻水饮者。 脾者卑脏,役气于四肢,而后肢体强健,脾病则不能致气于肢体,故令懒倦。

《内经》曰∶寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹。每于晚膳后,以茶漱而洁之,则病愈矣。

 佐以朴硝,取其咸寒,利于就下而已。因作黑疸者,阳邪尽陷于肾,而肾色尽显于外也。

脉来数者,火来乘金也。脉来虚弱,则切之而知其气虚矣。

Leave a Reply